اسم بی عفتی اتـــــ را گذاشته ای ، آزادی یواشکی...

برای خودت جولان میدهی دختر بی حجابـــــ و فکر میکنی همه ی دختران عفیف این سرزمین ساکتند تا تو نشان و مارا مسخرهـ کنی...

نه ، یادت باشد مقتدای ما #خامنه_ای  است...

و الگوی ما علی خلیلی...

بخواهی مادرمان را با بی عفتی ات مسخره کنی، ما ساکت نمی نشینیم؛

همه ی ما علی خلیلی وار عمل می کنیم...