آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

به یقین بدانید که شما هرگز تقوا را نشناسید تا آن که صفت هدایت را بشناسید،وهرگز به پیمان قرآن تمسّک پیدا نمیکنید تا کسانی را که دورش انداختند بشناسید،
وهرگز قرآن را چنان که شایسته تلاوت است تلاوت نمیکنید تا آنها را که تحریفش کردند بشناسید،
هرگاه این را شناختید بدعت ها وبر خود بستن ها را خواهید شناخت ودروغ بر خدا وتحریف را خواهید دانست وخواهید دید که آن که اهل هوی است چگونه سقوط خواهد کرد.
(امام حسن مجتبی علیه السلام)